Sunday, July 19, 2020

Purihin ang Panginoon 🎵PURIHIN ANG PANGINOON

Koro:
Purihin ang Panginoon
Umawit ng kagalakan
At tugtugin ang gitara
At ang kaaya-ayang lira
Hipan ninyo ang trumpeta

Sa ating pagkabagabag
Sa Diyos tayo'y tumawag
Sa ating mga kaaway
Tayo ay kanyang iniligtas

(Koro)

Ang pasaning mabigat
Sa 'ting mga balikat
Pinagaan ng lubusan
Ng Diyos na tagapagligtas

(Koro)

Kaya't Panginoo'y dinggin
Ang landas Niya'y tahakin
Habang buhay ay purihin
Kagandahang loob Niya sa'tin

(Koro)

Wednesday, July 15, 2020

Ama Namin | Sapagkat Sa'Yo Ang Kaharian 🎵Music & Lyrics By: Fr. Manoling Francisco, SJ

Ama namin sumasalangit Ka.
Sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang kaharian Mo.
Sundin ang loob Mo

Dito sa lupa para nang sa langit
Bigyan Mo po kami
Ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami

Sa aming mga sala
Para nang pagpapatawad namin
Sa nagkakasala sa amin
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso

At iadya Mo kami sa lahat ng masama
Sapagkat Iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan
Ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman.

Tuesday, July 14, 2020

Come Holy Spirit I Need You 🎵Come Holy Spirit
Heritage Singers

Lyrics:
Come Holy Spirit, I need You
Come Holy Spirit, I pray
Come in Your strength and Your power
Come in Your own specialway

Come like a spring in the desert
Come to the weary of soul
Lord let Your sweet healing power
Touch me and make me whole

(Shortened version)

Friday, July 10, 2020

Kordero ng Diyos 🎵Music and Lyrics : Fr. Manoling Francisco, SJ

Lyrics:
Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng mundo
Maawa Ka sa amin! Kordero ng Diyos, maawa Ka.

Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng mundo
Maawa Ka sa amin! Kordero ng Diyos, maawa Ka.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo
Ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan