Wednesday, July 15, 2020

Ama Namin | Sapagkat Sa'Yo Ang Kaharian 🎵Music & Lyrics By: Fr. Manoling Francisco, SJ

Ama namin sumasalangit Ka.
Sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang kaharian Mo.
Sundin ang loob Mo

Dito sa lupa para nang sa langit
Bigyan Mo po kami
Ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin Mo kami

Sa aming mga sala
Para nang pagpapatawad namin
Sa nagkakasala sa amin
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso

At iadya Mo kami sa lahat ng masama
Sapagkat Iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan
Ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman.

No comments:

Post a Comment