Friday, July 10, 2020

Kordero ng Diyos 🎵Music and Lyrics : Fr. Manoling Francisco, SJ

Lyrics:
Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng mundo
Maawa Ka sa amin! Kordero ng Diyos, maawa Ka.

Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng mundo
Maawa Ka sa amin! Kordero ng Diyos, maawa Ka.

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo
Ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan

No comments:

Post a Comment