Sunday, July 19, 2020

Purihin ang Panginoon 🎵PURIHIN ANG PANGINOON

Koro:
Purihin ang Panginoon
Umawit ng kagalakan
At tugtugin ang gitara
At ang kaaya-ayang lira
Hipan ninyo ang trumpeta

Sa ating pagkabagabag
Sa Diyos tayo'y tumawag
Sa ating mga kaaway
Tayo ay kanyang iniligtas

(Koro)

Ang pasaning mabigat
Sa 'ting mga balikat
Pinagaan ng lubusan
Ng Diyos na tagapagligtas

(Koro)

Kaya't Panginoo'y dinggin
Ang landas Niya'y tahakin
Habang buhay ay purihin
Kagandahang loob Niya sa'tin

(Koro)

No comments:

Post a Comment